Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Grupa Volkswagen w 2021 roku udowodniła, że przyjęty przez nią model biznesowy się sprawdza. Firma zwiększyła ogólną odporność oraz możliwości radzenia sobie z zewnętrznymi ograniczeniami. Obniżono koszty ogólne, dyscyplina nakładów inwestycyjnych była wysoka oraz zmniejszono próg rentowności.

Jednocześnie Volkswagen kontynuował transformację w kierunku NEW AUTO. Osiągnięto solidny zysk pomimo trudności, związanych z brakami półprzewodników, które doprowadziły do spadku sprzedaży pojazdów o około 600 000 sztuk w porównaniu z rokiem 2020. To o 2,4 mln aut mniej niż w roku 2019. Mimo że sprzedaż spadła o 6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, przychody ze sprzedaży wzrosły o 12 procent – do 250,2 mld euro. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2020 i osiągnął poziom 20 mld euro. Rentowność operacyjna przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych również wzrosła – do 8 procent (rok wcześniej było to 4,8 procent). Kluczowe znaczenie dla tych wyników finansowych miały: lepszy miks modelowy i odpowiednia polityka cenowa. Przepływ gotówki netto w Dziale Samochodów sięgnął 8,6 mld euro, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a płynność netto pozostała niemal niezmieniona w porównaniu z końcem 2020 roku i wyniosła 26,7 mld euro. Warto zauważyć, że oznacza to wzrost o ponad 5 mld euro od końca 2019 roku, pomimo wielu inwestycji związanych z transformacją, które zostały podjęte w tym czasie, m.in. przejęcie firmy Navistar. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują wypłatę dywidendy w wysokości 7,50 euro na akcję zwykłą i 7,56 euro na akcję uprzywilejowaną (w ubiegłym roku było to odpowiednio 4,80 i 4,86 euro). Oznacza to, że wskaźnik stopy wypłaty dywidend wyniesie 25,4 procent. Zysk na jedną akcję zwykłą to 29,59 euro (16,60 euro rok wcześniej), a zysk na jedną akcję uprzywilejowaną 29,65 euro (16,66 euro w 2020 r.).

„W ciągu ostatnich dwóch lat nauczyliśmy się skuteczniej łagodzić wpływ zawirowań na rynku na naszą firmę. Jestem przekonany, że wykorzystamy te doświadczenia w najlepszy możliwy sposób i nie zboczymy z obranej drogi w tych trudnych czasach. W 2021 roku udało nam się uzyskać wyższe marże, obniżyć koszty ogólne i próg rentowności, utrzymując dyscyplinę w zakresie nakładów inwestycyjnych. Nagrodą za te wysiłki były dobre wyniki i wysokie przepływy gotówki. Jednocześnie udało się uniknąć kompromisów, jeśli chodzi o przyszłe inwestycje i kontynuujemy starania, by stać się dostawcą zrównoważonej mobilności, opartej na oprogramowaniu” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy Grupy Volkswagen.

Z powodu trudności z dostępnością półprzewodników sprzedaż samochodów Grupy Volkswagen spadła w 2021 roku o 6,3 procent – do 8,6 mln egzemplarzy. Równolegle nabierała tempa ofensywa w dziedzinie elektromobilności – w 2021 roku dostawy aut elektrycznych wzrosły dwukrotnie – do 452 900 sztuk. Grupa Volkswagen jest liderem na europejskim rynku takich pojazdów, z udziałem na poziomie 25 procent, a na kluczowym, amerykańskim rynku zajęła drugie miejsce z udziałem na poziomie 7,5 procent. W Chinach dostarczono 92 700 samochodów elektrycznych, ponad czterokrotnie więcej niż w 2020 roku. Lepszy miks modelowy i właściwa polityka cenowa były głównymi czynnikami, które wpłynęły na wzrost przychodów. W rezultacie, mimo mniejszej sprzedaży, przychody wzrosły o 12,3 procent – z 222,9 do 250,2 mld euro. Udało się osiągnąć zysk operacyjny (przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych) na niemal dwukrotnie wyższym poziomie niż w 2020 roku (odpowiednio 20 i 10,6 mld euro). Zysk Grupy Volkswagen przed opodatkowaniem wzrósł o 72,5 procent – z 11,7 do 20,1 mld euro. Rentowność operacyjna przed opodatkowaniem wyniosła 8,0 procent (rok wcześniej 5,2 procent). Zysk po opodatkowaniu wzrósł o 74,8 procent – z 8,8 do 15,4 mld euro.

Dział Samochodów wygenerował znacznie większy przepływ gotówki niż w 2020 roku (wzrost o 35,4 procent – z 6,4 do 8,6 mld euro). Płynność netto pozostała na stabilnym poziomie 26,7 mld euro (26,8 mld rok wcześniej). To wzrost o ponad 5 mld euro w porównaniu do roku 2019 i to mimo działań prowadzonych wówczas w związku z przejęciem firmy Navistar, które ma pomóc w transformacji Grupy Volkswagen w dostawcę zrównoważonej mobilności, opartej na oprogramowaniu. Grupa inwestuje również w poszerzenie swoich kompetencji, jeśli chodzi o jazdę automatyczną, a także w rozbudowę portfolio pojazdów elektrycznych. W związku z tym nakłady na badania i rozwój w dziale samochodów wzrosły o 12,2 procent – z 13,9 do 15,6 mld euro, a udział tych nakładów utrzymał się na poziomie 7,6 procent. Firma utrzymała wysoką dyscyplinę, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne – w 2021 roku zmniejszono je z 11,1 do 10,5 mld euro. Widać to w obniżonym stosunku inwestycji do przychodów ze sprzedaży, który w ubiegłym roku wyniósł 5,1 procent (w 2020 roku – 6,1 procent).

Grupa Volkswagen przewiduje, że dostawy aut do klientów wzrosną w 2022 roku o 5-10 procent przy założeniu, że pandemia Covid-19 nie wybuchnie ponownie, a niedobory półprzewodników i innych elementów nie będą tak dotkliwe. Mimo to rok budżetowy 2022 będzie nadal naznaczony brakami w zaopatrzeniu, ale Grupa Volkswagen spodziewa się poprawy w drugim półroczu 2022 roku. Prognozowane przychody ze sprzedaży będą o 8-13 procent wyższe niż w 2021 roku, a rentowność operacyjna ma wynieść od 7 do 8,5 procent. Wskaźnik nakładów na badania i rozwój w Dziale Samochodów ma wynieść ok. 7 procent, a stosunek inwestycji do przychodów ze sprzedaży – ok. 5,5 procent. W 2022 roku firma przewiduje wzrost kosztów związanych ze sprawą diesli i utrzymanie wydatków na fuzje i przejęcia na poziomie roku 2021. Po uwzględnieniu kosztów związanych z postępowaniem antymonopolowym UE przeciwko Scanii, przepływy gotówki netto powinny utrzymać się w tym samym przedziale, co w roku poprzednim. Prognozuje się, że w 2022 roku płynność netto w Dziale Samochodów będzie do 15 procent wyższa niż w roku poprzednim. Oczekuje się, że zwrot z inwestycji (ROI) wyniesie od 12 do 15 procent. Prognoza ta jest jednak zależna od wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie, a w szczególności od jej wpływu na łańcuchy dostaw Grupy i całą gospodarkę światową.

W chwili przygotowywania tej prognozy istniało ryzyko, że ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie będą miały negatywny wpływ na działalność Grupy Volkswagen i może spowodować powstanie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. W chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe dokonanie dokładnej oceny i obliczenie skutków. Na tym etapie nie jest również możliwe przewidzenie z wystarczającą pewnością, w jakim stopniu wojna w Ukrainie wpłynie na gospodarkę światową i przemysł w roku obrachunkowym 2022.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.
YETICO S.A.
ANT Solutions Sp. z o.o.
QualityHUB24
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o.