Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,9% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 2,2%.

W okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, kiedy notowano spadek o 2,2% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,0% wyższym w porównaniu z marcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w kwietniu br. odnotowano wzrost w skali roku, w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 12,9%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 9,9%, dóbr inwestycyjnych - o 7,6%, dóbr związanych z energią - o 7,0% oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 6,1%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 20,9%, komputerów, wyrobów elektro-nicznych i optycznych - o 15,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 14,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 12,5%, papieru i wyrobów z papieru oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - po 12,4%, artykułów spożywczych - o 11,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 20,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 4,4%, w produkcji metali - o 2,8%.

W porównaniu z marcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w kwietniu br. odnotowano w 10 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 16,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 13,4%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 8,5%, artykułów spożywczych - o 5,4%, maszyn i urządzeń - o 4,9%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem br., wystąpił w 24 działach, m.in. w produkcji napojów - o 10,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 8,1%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 4,6%, wyrobów z metali - o 4,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 4,4%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 4,1%.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

TIMRET Sp. z o.o.
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Galwanizer Sp. z o.o.
SJM EUROSTAT SAS
Pol-Technology Sp. z o.o.