Manutan
Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
Gotec
Sigfox
29 grudnia 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii a Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o.

Umowa dotyczy udzielenia pomocy publicznej w postaci dla inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę w latach 2021 - 2024, polegającej na „Zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnośląskie)”.

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się m.in. do:
  • utworzenia w związku z Inwestycją w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnośląskie), najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., co najmniej 30 nowych miejsc pracy, w tym 14 dla osób z wyższym wykształceniem, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi 130 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku,
  • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku,
  • poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 102 953 790,00 zł,
  • utrzymania w województwie dolnośląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
  • nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619 ) polegającej na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zlecaniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 450 000,00 zł.
Minister Rozwoju udzieli Przedsiębiorcy w latach 2022 - 2025 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 3 000 000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych 0/100). Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:
  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 22 478,04 zł,
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 101 981,68 zł,
  • w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 1 584 868,32 zł,
  • w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 1 290 671,96 zł.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Novacode Sp. z o.o.
AGTOS Polska Sp. z o.o.
HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA Sp. o.o. & CO Sp. komandytowa
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.
HQ Plastics