Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, pomimo odczuwalnego ochłodzenia w gospodarce utrzymała w I półroczu br. wysoki poziom sprzedaży.

Holding po dwóch kwartałach 2023 r. wypracował 527,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które były niższe zaledwie o 1,2% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Największy segment holdingu tj. podzespołów dla motoryzacji i komponentów (odpowiadający za 57% udziału w przychodach), odnotował 300,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi podobny wysoki poziom w porównaniu do I półrocza 2022 r. (spadek o 0,8%, 302,6 mln zł). W raportowanym okresie rentowność na sprzedaży brutto wyniosła 21,4%. W I półroczu br. holding wypracował 71,9 mln zł EBITDA (spadek 19% rdr.) oraz 34,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (spadek o 35,4% w stosunku do I półrocza 2022).

- Zgodnie z przewidywaniami pierwsze półrocze było dla nas wymagające. W szczególności w drugim kwartale nasze spółki odczuły spadki popytu. Pomimo to, utrzymaliśmy bardzo wysoki poziom sprzedaży, który we wspomnianym drugim kwartale wyniósł 250 mln złotych - podkreśla Leszek Jurasz, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki Mangata Holding.- Jednakże niższy wolumenowo poziom sprzedaży wpłynął na niższą absorbcję kosztów stałych. Czynnikami mającymi wpływ na zaprezentowane wyniki były wyższe w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r. ceny energii elektrycznej oraz koszty wynikające z reorganizacji w segmencie armatury. Istotny wpływ na wypracowany wynik netto miały również ujemne różnice kursowe z wyceny należności. Z perspektywy tak dużej zmienności rynków uważam, że wynik wypracowany przez holding jest dobry - dodaje prezes.

Spółki Grupy, mając na uwadze symptomy spowolnienia i spadek popytu, w I półroczu 2023 r. rozpoczęły wdrażanie szeregu inicjatyw służących optymalizacji kosztowej w obszarze zatrudnienia, procesów produkcyjnych oraz wykorzystania dostępnej infrastruktury produkcyjnej.
- Wśród istotnych inicjatyw wdrożonych w Grupie w pierwszym półroczu 2023 r. wymienić należy m.in. reorganizację i skupienie działalności produkcyjnej segmentu armatury w dwóch lokalizacjach. W segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów zrealizowany został projekt połączenia spółek Kuźnia Polska i MCS, którego celem są optymalizacje procesowe, głównie w zakresie zatrudnienia, ale także wzmocnienie potencjału rynkowego. W zakładzie Masterform prowadzony jest proces stopniowej reorganizacji parku maszynowego, wynikający z koncepcji strategicznego rozwoju oferty produktowej. W segmencie elementów złącznych przygotowana została koncepcja reorganizacji produkcji. Celem tego projektu jest optymalizacja wykorzystania obszarów produkcyjnych. W ramach projektu zmianie ulegnie także obszar przygotowania materiału. Działanie to służyć ma zarówno efektywności procesu, jak również redukcji (ograniczeniu) oddziaływania na środowisko naturalne - zaznaczył prezes, dodając - Wzmocniliśmy funkcje sprzedażowe, szczególnie w segmencie armatury. Wdrożyliśmy inicjatywy służące wzmocnieniu pozycji rynkowej spółek w obszarze rynkowym i kosztowym. Jesteśmy także w trakcie prac nad aktualizacją strategii biznesowej oraz budową strategii zrównoważonego rozwoju, które wytyczą kierunki naszych działań na kolejne lata - podsumował prezes Leszek Jurasz.

Mangata Holding utrzymała wysoki wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży, który wyniósł 21,4%. Wyprzedzające indeksacje cenowe w 2022 r. zostały schłodzone w I półroczu br. w efekcie obniżenia cen surowców. Jednocześnie sygnalizowane spowolnienie gospodarcze wpłynęło na presję klientów na obniżkę cen. Na wyniki Grupy wpłynęła także presja płacowa wynikająca z utrzymującego się wysokiego poziomu inflacji.

Utrzymanie poziomów sprzedaży pomimo mniejszego popytu w II kwartale 2023 r.

Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży holdingu, generując 56,9% ogółu przychodów ze sprzedaży. W I półroczu 2023 r., w efekcie odczuwalnej redukcji popytu rynkowego, zwłaszcza w branży rolniczej i hydraulicznej, spółki z tego segmentu odnotowały nieco niższe poziomy przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Relatywnie wyższe poziomy cen w porównaniu do pierwszego półrocza 2022, amortyzowały spadki wolumenowe sprzedaży jakie odnotowaliśmy w pierwszym półroczu 2023 roku. Ostatecznie segment utrzymał wysoki poziom sprzedaży i wygenerował 300,1 mln zł przychodów (spadek o 0,8% rdr.).

- Biorąc pod uwagę otoczenie w jakim obecnie funkcjonujemy to wynik należy uznać za co najmniej satysfakcjonujący. Redukcje popytu nie objęły wyrobów dla branży automotive. Co więcej, z tej gałęzi nasze spółki odnotowały wzrost zapotrzebowania na wyroby. Natomiast redukcja zamówień w głównej mierze dotyczyła branż takich jak hydraulika czy rolnictwo. Jedną z istotnych przyczyn spadku zapotrzebowania w pierwszym półroczu 2023 r. były redukcje zapasów wynikające również z dużej presji na obniżki cen (spadek cen surowców i czynników energetycznych). W perspektywie kolejnych miesięcy oczekujemy utrzymania się wyższego, niż w poprzednich okresach 2021 i 2022, zapotrzebowania na wyroby do branży motoryzacyjnej, choć widzimy znaczne zakłócenia w dostawach komponentów. Taka sytuacja zmusza nas do wypracowania elastycznego podejścia do zmiennego popytu, mam na myśli krótkotrwałe spadki i dynamiczne wzrosty w różnym stopniu dotykające różnych producentów - powiedział Leszek Targosz, członek zarządu, dyrektor ds. strategii rynkowej holdingu.

W przypadku segmentu elementów złącznych przychody utrzymały się na poziomie zbliżonym do I półrocza 2022 r. (122,9 mln zł w I półroczu 2023 r. vs. 123,2 mln zł w I półroczu 2022 r.). Niższy wolumen sprzedaży został skompensowany wyższymi, w stosunku do I półrocza 2022, cenami sprzedaży (utrzymanie poziomu cen z II półrocza 2022). Obniżka wolumenów w porównaniu do I półrocza 2022 r., w główniej mierze dotyczyła wyrobów do branży budowalnej i chemicznej. Branża kolejowa oraz elementy złączne do branży górniczej utrzymały zbliżony wolumenowo poziom sprzedaży. Wyższy poziom tonażowy wyrobów dostarczony został do branży agro, generacji mocy i transportowej.

W I półroczu 2023 r. segment armatury i automatyki przemysłowej odnotował o 3% niższy poziom sprzedaży (103,9 mln zł) w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2022 r. (107,2 mln zł). W I kwartale br. poziom przychodów był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei w maju i czerwcu tego roku segment odnotował znaczącą obniżkę zamówień, co wpłynęło na wyniki I półrocza 2023 r. W perspektywie kolejnych miesięcy holding zakłada utrzymywanie się niższego poziomu zamówień, a także presji cenowej (ograniczony poziom popytu oraz obniżki cen surowców).

- W segmencie armatury przeprowadzona została reorganizacja procesów produkcyjnych, mająca na celu optymalne wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych, skupiając działalność operacyjną w dwóch lokalizacjach. Projekt reorganizacji działalności w segmencie służyć ma optymalizacji kosztowej produkcji armatury. Jednocześnie podjęliśmy działania w obszarze optymalizacji oferty produktowej w zakresie armatury, eliminując część oferty produkowanej w jednej z lokalizacji - mówi Michał Jankowiak, członek zarządu, dyrektor ds. strategii operacyjnej i inwestycji Mangata Holding.

Portfele zamówień spółek z holdingu utrzymują się na bezpiecznych poziomach, chociaż niższych niż w ubiegłym roku. Grupa dostrzega przesunięcia w terminach zamówień od klientów, a także wolniejszy spływ nowych zleceń. Z kolei obniżki cen surowców wzmacniają presję ze strony klientów na redukcję cen.

W raportowanym okresie sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła prawie 70%. Mangata Holding zanotowała 7,9% wzrost sprzedaży na pozostałych obsługiwanych rynkach (poza UE i Polską) do wartości 112,1 mln zł. Pozwoliło to istotnie skompensować mniejsze przychody na rodzimym rynku (spadek przychodów o 7% do 159,8 mln zł) i krajów Unii Europejskiej (spadek o 1% do 255,9 mln zł). Głównymi kierunkami wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych odbiorców pozostają również klienci z USA.

Stabilne fundamenty holdingu i dywidenda za 2022 r.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 czerwca 2023 r. stanowią 14% struktury pasywów, natomiast zobowiązania krótkoterminowe stanowią 28,9% struktury pasywów. Struktura wiekowa należności handlowych na 30 czerwca 2023 r. była bezpieczna. 89% należności handlowych to należności bieżące, a spółki Grupy nie doświadczają problemów w obszarze spływu należności, dzięki czemu możliwe jest bieżące regulowanie zobowiązań handlowych.

- Obecna sytuacja finansowa i płynnościowa holdingu jest stabilna. Dzięki posiadaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz dostępie do linii kredytowych zachowujemy wysoką elastyczność finansową i swobodnie możemy realizować kolejne inwestycje. Nasze spółki na razie nie doświadczają problemów w obszarze terminowej regulacji należności przez kontrahentów - powiedział Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.
0
Udostępniono
Automotive CEE Day 2024
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
SJM EUROSTAT SAS
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
DSR S.A.