Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
44-procentowy udział napędów alternatywnych w sprzedanych pojazdach w 2020, niemal 700 dostarczonych autobusów, nie generujących żadnych emisji do powietrza, redukcja śladu węglowego na poziomie 51%, oszczędności energetyczne, wdrożone przez firmę nowe wartości, polityka środowiskowa i społeczna, wizja zrównoważonego rozwoju, cele na przyszłość - to tylko część danych i informacji o działaniach Solarisa, podjętych w 2020 w obszarze ESG (Environmental Social Governance).

Pierwszy raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Solaris jest już dostępny.

Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok jest pierwszą publikacją Solarisa, tak kompleksowo podsumowującą działania firmy w obszarze ESG. Raport jest wyrazem świadomości firmy Solaris, że jej działania nie kończą się za terenem fabryki, a wszystkie podejmowane decyzje, wdrożone projekty czy finalne produkty mają ogromny wpływ na otoczenie. To przekrojowy opis oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczność. Ma na celu pokazać, w jakim miejscu Solaris jest dziś – jako organizacja, jako pracodawca i jako partner biznesowy. Co więcej, pozwolił umieścić działalność firmy w szerszym kontekście, ale przede wszystkim – ma zaowocować szeregiem nowych inicjatyw i działań z obszaru ESG w przyszłości.

„Solaris interpretuje misję wdrażania idei zrównoważonego rozwoju jako systematyczne poszerzanie gamy zeroemisyjnych pojazdów i aktywne wsparcie miast zainteresowanych zieloną zmianą w komunikacji miejskiej. To fundament, który jest podstawą nieustannego wprowadzania usprawnień w procesie produkcji, ale i całości zarządzania procesów w firmie i budowania łańcucha wartości. Solaris kształtuje swoje relacje z otoczeniem, chcąc podnosić świadomości ekologiczną – wśród swoich pracowników, klientów i wszystkich użytkowników pojazdów marki Solaris”, powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu firmy Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

W swoim pierwszym raporcie firma podsumowuje 2020 rok, rok jubileuszowy, w którym Solaris świętował swoje 25-lecie. Wybór tematów, które zostały poruszone w raporcie, nie jest przypadkowy – to wynik wewnętrznych warsztatów, podczas których zostały wyłonione tematy kluczowe dla firmy, a także zaangażowania interesariuszy, którzy również zabrali głos w kwestii raportu. Ankietowe badanie opinii interesariuszy pozwoliło wyselekcjonować mapę tematów najistotniejszych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Treści podzielone zostały na trzy główne rozdziały, będące jednocześnie filarami działalności firmy: „Odpowiedzialni na każdym etapie łańcucha wartości”, „Ludzie – najwyższa wartość” oraz „Zeroemisyjna przyszłość”.

W publikacji znalazło się wiele przykładów działań, które firma podejmuje, aby być odpowiedzialnym partnerem dla klientów i dostawców, a także jak najlepszym pracodawcą, firmą odpowiedzialną społecznie, i dobrym sąsiadem – dla lokalnych społeczności. Zrównoważony łańcuch dostaw, innowacyjne i energooszczędne rozwiązania produkcyjne, praca nad obniżeniem śladu węglowego organizacji, ale również działalność charytatywna firmy i programy edukacyjne – to tylko część wyzwań, o których firma wspomina w raporcie. Dużo miejsca poświęcone jest także zeroemisyjnym środkom transportu, co wynika z przekonania Solarisa, że nowoczesne miasta, w których funkcjonuje dostępny, elastyczny i komfortowy transport publiczny, mogą odegrać kluczową rolę dla zrównoważonego rozwoju świata.

Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards, stanowiącymi międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i tematów zrównoważonego rozwoju. Obejmuje działalność spółki w 2020 roku w Polsce, nie uwzględnia wyników jej zagranicznych przedstawicielstw i spółek. Publikacja jest wynikiem wielu miesięcy pracy międzydziałowego zespołu Solaris Bus & Coach sp. z o.o., a także zaangażowania interesariuszy zewnętrznych.

Raport Zrównoważonego Rozwoju podsumowujący działalność firmy Solaris w obszarze ESG w 2020 roku został stworzony w języku polskim i angielskim. W trosce o środowisko naturalne firma zdecydowała się opublikować dokument wyłącznie w wersji on-line.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Impel Group
LINEX Sp. z o.o.
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
ISRINGHAUSEN Sp. z o.o.
GREG-PLAST