Elektryczna ofensywa Mercedes-Benz jest kluczowym elementem strategii „Ambition2039”, a jednocześnie warunkiem wstępnym na drodze do uzyskania neutralności węglowej.

Odpowiedzialnie wydobywane i przetwarzane surowce stanowią podstawę zrównoważonej floty pojazdów Mercedes-Benz na prąd. Decydujące znaczenie mają tu poszanowanie i ochrona praw człowieka oraz środowiska naturalnego - od kopalni aż do gotowego produktu. Obecne działania w szczególności koncentrują się na surowcach stosowanych do budowy akumulatorów: licie i kobalcie.

Mercedes-Benz stosuje kompleksowe podejście w całym łańcuchu produkcji akumulatorów - od badań i rozwoju do produkcji seryjnej. Ogniwo znajduje się w samym sercu akumulatora, dlatego „opanowanie” jego chemii ma kluczowe znaczenie. „Wyraźnym celem rozwoju Mercedes-Benz jest znaczące poszerzenie możliwości przyszłych akumulatorów - poprzez poprawę gęstości energii, przyspieszenie dojrzałości produkcyjnej przyszłych technik akumulatorowych, znaczne skrócenie czasu ładowania oraz dalsze ograniczenie wykorzystania krytycznych surowców. W nadchodzących generacjach ogniw akumulatorowych zawartość kobaltu jest już redukowana do mniej niż 10%. W przyszłości chcemy stosować techniki postlitowo-jonowe, o nowym składzie materiałów, tak aby całkowicie zrezygnować z surowców takich jak kobalt. Elementem całościowej strategii akumulatorów jest również dalsza optymalizacja możliwości recyklingu i jej wdrożenie w Mercedesie” - powiedział Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler oraz dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Cars.

Kompleksowe podejście Mercedes-Benz promuje społecznie akceptowalne i przyjazne dla środowiska wydobycie kobaltu. Firma kładzie nacisk na stosowanie surowych standardów zrównoważonego rozwoju; jednym z kluczowych kryteriów przy podejmowaniu decyzji o współpracy z dostawcami i zawieraniu z nimi umów w ramach łańcuchów dostaw surowców jest uznany w branży standard odpowiedzialnego wydobycia - element inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego wydobycia IRMA (ang. Initiative for Responsible Mining Assurance). W przemyśle motoryzacyjnym standard jest na wczesnym etapie wdrażania, a Daimler stara się przyspieszyć ten proces. Partnerzy firmy będą musieli na piśmie zobowiązać się do pozyskiwania surowców wyłącznie od dostawców audytowanych zgodnie z normami IRMA. Co więcej, w przyszłości łańcuchy dostaw będą regularnie monitorowane.

Kraje pochodzenia surowców uważane za państwa wysokiego ryzyka celowo nie są odgórnie wykluczane jako źródła zaopatrzenia. Zamiast tego przyjęto wobec nich podejście, które ma na celu poprawę sytuacji zatrudnionych tam osób i wzmocnienie ich praw. W ten sposób Mercedes-Benz AG postępuje zgodnie z zaleceniami organizacji pozarządowych, rządów i innych odpowiednich grup interesów – zalecenia te mówią, aby przedwcześnie nie wycofywać się z krajów wysokiego ryzyka i najpierw wykorzystać tzw. zasadę dźwigni finansowej. Ma to pobudzić lokalną gospodarkę, a przy okazji zapewnić wyższe standardy w zakresie ochrony praw człowieka.

„Mamy jasno określone cele: chcemy, aby nasze produkty zawierały wyłącznie surowce, które zostały wydobyte i wyprodukowane bez naruszania praw człowieka. To jeden z podstawowych elementów naszej zrównoważonej strategii biznesowej” - powiedziała Renata Jungo Brüngger, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz odpowiedzialna za integralność oraz kwestie prawne.

Łańcuchy dostaw kobaltu: rygorystyczny proces selekcji

Już w 2018 r. Mercedes-Benz zlecił firmie audytorskiej i doradczej RCS Global ustalenie przejrzystości złożonych łańcuchów dostaw kobaltu dla ogniw akumulatorów i przeprowadzenie na każdym ich etapie audytu zgodnie z zasadami należytej staranności OECD. Dzięki temu zidentyfikowano ponad 120 dostawców, a po odpowiedniej ocenie ryzyka przeprowadzono 60 audytów. Niestety aktualnie nie ma obecnie żadnych kopalni kobaltu certyfikowanych zgodnie ze standardem IRMA. Jest to jeden z surowców będących przedmiotem ostrej krytyki w zakresie praw człowieka, dlatego Mercedes-Benz współpracuje z IRMA i RCS Global nad stopniowym rozwiązywaniem szczególnie trudnych sytuacji lokalnych. Podejście to zostanie wdrożone w przypadku szeregu kopalń kobaltu w Demokratycznej Republice Konga – będą one kontrolowane pod kątem szeregu wymagań określonych w normie IRMA. Oprócz aspektów związanych z prawami człowieka badane jest przyjazne dla środowiska wydobycie surowców, a także inne kluczowe aspekty związane z konsekwencjami górnictwa przemysłowego. W perspektywie średnioterminowej podejście to ma na celu z jednej strony sformułowanie realistycznych oczekiwań dostawców, z drugiej – nacisk na coraz bardziej odpowiedzialne praktyki i spełnienie wymagań Daimlera dotyczących zrównoważonych łańcuchów dostaw. Długoterminowym celem jest wyraźne zaangażowanie w proces ciągłego doskonalenia; uwzględnia to okresy przejściowe dla osiągnięcia kolejnych poziomów certyfikacji IRMA.

Standard IRMA obowiązkowy również dla dostawców litu

Mercedes-Benz pracuje nad tym, aby również lit był wydobywany w sposób zrównoważony. Standard IRMA zostanie zapisany także w umowach dotyczących dostaw tego surowca. Aby przy okazji poprawić sytuację na obszarach górniczych, Daimler AG kontaktuje się z agencjami rozwoju i organizacjami pozarządowymi w sprawie realizacji lokalnych projektów.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
Plasma Point Polska
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.