Stokvis Tapes
VIA
Endego
Komisja Europejska zaproponowała 15 lutego 2023 r. ambitne nowe cele w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich na okres po 2030 r. Cele te pomogą zmniejszyć emisje CO2 w sektorze transportu – samochody ciężarowe, autobusy miejskie i autobusy dalekobieżne odpowiadają za ponad 6 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE i ponad 25 proc. emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego.

Dzięki tym zaostrzonym normom emisji ten segment sektora transportu drogowego przyczyniłby się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Komisja proponuje stopniowe wprowadzanie surowszych norm emisji CO2 dla prawie wszystkich nowych pojazdów ciężkich o certyfikowanych emisjach CO2 w porównaniu z poziomami z 2019 r., w szczególności:
  • 45 proc. redukcji emisji od 2030 r.;
  • 65 proc. redukcji emisji od 2035 r.;
  • 90 proc. redukcji emisji od 2040 r.

Aby zachęcić do szybszego wprowadzania autobusów bezemisyjnych w miastach, Komisja proponuje również, aby wszystkie nowe autobusy miejskie stały się bezemisyjne od 2030 r.

Zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu i REPowerEU wniosek będzie miał również pozytywny wpływ na transformację energetyczną, ponieważ doprowadzi do obniżenia popytu na importowane paliwa kopalne oraz do zwiększenia oszczędności energii i efektywności energetycznej w unijnym sektorze transportu. Przyniesie on korzyści europejskim przewoźnikom i użytkownikom dzięki zmniejszeniu kosztów paliwa i całkowitych kosztów własności oraz zapewni szersze rozpowszechnienie bardziej energooszczędnych pojazdów. Poprawi się również jakość powietrza, zwłaszcza w miastach, oraz zdrowie Europejczyków.

Ponadto jest to sektor o kluczowym znaczeniu, jeśli chodzi o wsparcie europejskiego przemysłu czystych technologii i zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności. UE jest liderem rynku w zakresie produkcji samochodów ciężarowych i autobusów, a wspólne ramy prawne pomagają utrzymać tę pozycję w przyszłości. W szczególności zmienione normy stanowią jasny i długoterminowy sygnał służący ukierunkowaniu inwestycji przemysłu UE w innowacyjne technologie bezemisyjne oraz rozwijaniu infrastruktury ładowania i tankowania.

Kontekst

Emisje w sektorze pojazdów ciężkich rosną z roku na rok od 2014 r., z wyjątkiem roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19. W sektorze transportu towarowego rosną one szczególnie szybko. Wynika to głównie z coraz większego popytu na transport drogowy, który, zgodnie z przewidywaniami, będzie nadal rósł w przyszłości. W 2019 r. emisje z transportu towarów były o 44 proc. wyższe niż emisje z sektora lotnictwa i o 37 proc. wyższe niż z transportu morskiego.

Zdecydowana większość pojazdów ciężkich we flocie UE (99 proc.) jest obecnie napędzana silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania, zasilanymi głównie importowanymi paliwami kopalnymi, takimi jak olej napędowy. Zwiększa to zależność energetyczną UE i obecną niestabilność rynku energii.

Obecne normy emisji z pojazdów ciężkich pochodzą z 2019 r., ale nie są już zgodne z celami klimatycznymi UE. Obowiązujące przepisy nie stanowią wystarczająco jasnego i długoterminowego sygnału dla inwestorów i nie odzwierciedlają nowych realiów w sektorze energetycznym ani szybko zachodzących zmian w przemyśle pojazdów ciężkich na całym świecie. Proponowane nowe normy CO2 są zgodne ze zwiększonymi ambicjami klimatycznymi UE, pakietem „Gotowi na 55” i porozumieniem paryskim.

Aby te normy mogły zostać wprowadzone, należy ukierunkować inwestycje na pojazdy bezemisyjne oraz infrastrukturę ładowania i tankowania – Komisja zaproponowała już rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, przewidujące rozwój niezbędnej infrastruktury ładowania w celu wsparcia zielonej transformacji sektora pojazdów ciężkich. Komisja zaproponowała w szczególności instalację punktów ładowania i tankowania w regularnych odstępach na głównych autostradach: co 60 km w przypadku ładowania energią elektryczną i co 150 km w przypadku tankowania wodoru. Komisja intensywnie współpracuje ze współprawodawcami w celu zakończenia negocjacji w sprawie tych wniosków.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

TM LagerTechnik
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
NESDESIGN Sp. z o.o.
QualityHUB24
Mar-Mat Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.