29 grudnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii a FOOSUNG Poland Sp. z o.o.


Umowa dotyczy udzielenia pomocy publicznej w postaci wsparcia dla inwestycji realizowanej przez FOOSUNG Poland Sp. z o.o., polegającej na „Budowie zakładu produkcyjnego nieograniczonych związków fluorofosforanowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego” w Kędzierzynie Koźlu, woj. opolskie.

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się do:

  • poniesienia najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 367 862 991,00 zł;
  • uutrzymania w województwie opolskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
  • utworzenia w związku z inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r., co najmniej 133 nowych miejsc pracy, w tym 26 dla osób z wyższym wykształceniem, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia wniosku;
  • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia.
Minister Rozwoju udzieli przedsiębiorcy w latach 2021-2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 11,02 mln  złotych. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
  1. w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 910 653,00 zł;
  2. w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 309 800,00 zł;
  3. w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 3 518 000,00 zł;
  4. w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 6 286 400,00 zł.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

LINEX Sp. z o.o.
A. Berger Polska Sp. z o. o.
Silbertest
ELPLC S.A.
Februko Sp. z .o.o.
FIUKA Polska Sp. z o.o.