Stokvis Tapes
VIA
MW Group zrealizowała cele wyznaczone na rok 2022 zgodnie z prognozą, demonstrując tym samym swoją siłę operacyjną w trudnych warunkach rynkowych. Producent premium znacznie zwiększył swój skonsolidowany zysk (23 509 mln euro / +46,4%) i zysk netto (18 582 mln euro / +49,1%) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ten pozytywny rozwój wynikał zarówno z dobrej realizacji cen, jak i pozytywnych efektów miksu produktów, a także z pełnej konsolidacji chińskiej spółki joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd (BBA). Wpływy pieniężne z pełnej konsolidacji BBA w dniu 11 lutego 2022 r. w wysokości 5 011 mln euro przyczyniły się do znacznie wyższych wolnych przepływów pieniężnych w segmencie samochodów w wysokości 11 071 mln euro.

Rosnące wolumeny sprzedaży modeli w pełni elektrycznych, które w 2022 r. osiągnęły ogólny udział 9% w sprzedaży przy wzroście o 107,7%, wspierały dalsze obniżanie emisji CO2 floty nowych samochodów w UE. Według wstępnych obliczeń wartość ta wyniosła 105,0 g/km (wg WLTP). Jest ona niższa o (-)9,4% niż w poprzednim roku i znacznie niższa od obowiązującej wartości granicznej o 22,5 g/km CO2 (w ubiegłym roku: 115,9 g/km; patrz glosariusz). BMW Group systematycznie kontynuuje elektryfikację swojej oferty produktowej i dąży w tym roku do zwiększenia udziału pojazdów w pełni elektrycznych do 15% w całkowitej sprzedaży.

- Sukces w 2022 roku ma dwa elementarne składniki: mocny i pełen zaangażowania wysiłek wszystkich naszych pracowników na całym świecie oraz przekonujące produkty, dzięki którym zapewniliśmy odpowiednią odpowiedź na utrzymujące się trudne warunki na rynku - mówił w czwartek w Monachium Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG. - Pokazuje to, że każdy, kto przyjmuje odważne i spójne podejście do transformacji, a jednocześnie zachowuje wysoką elastyczność, może osiągnąć dobre wyniki nawet w niestabilnych warunkach. Będziemy kontynuować tę ścieżkę BMW w przyszłości, aby zapewnić firmie dalszy sukces.

Pozytywne efekty w koncernie w związku z pełną konsolidacją BBA.

W roku obrotowym 2022 BMW Group po raz kolejny przekroczyła kluczowe wskaźniki finansowe z poprzedniego roku i osiągnęła znaczący wzrost przychodów, skonsolidowanego zysku i zysku netto.

Zgodnie z oczekiwaniami sprzedaż była nieco niższa niż w poprzednim roku i wyniosła 2 399 632 szt. (w ubiegłym roku: 2 521 514 pojazdów / ‑4,8%). Duży popyt ze strony klientów znalazł odzwierciedlenie w wysokiej liczbie zamówień, która nie mogła zostać w pełni zrealizowana ze względu na trudności w zakresie dostaw komponentów półprzewodnikowych, przerwanych łańcuchów dostaw oraz z powodu lockdownu związanego z COVID-19 w Chinach.

Pojazdy zelektryfikowane – BEV i PHEV – stanowiły łącznie 18,1% dostaw (433 792 szt. / +32,1% w ubiegłym roku). Przy 215 752 egzemplarzach sprzedaż samochodów w pełni elektrycznych była znacznie wyższa niż w roku ubiegłym (+107,7%).

Skonsolidowane przychody wzrosły do 142 610 mln euro (w ubiegłym roku: 111 239 mln euro / +28,2%). Do wzrostu w znacznym stopniu przyczynił się zintegrowany udział BBA w przychodach. Ponadto BMW Group skorzystała z lepszej realizacji cen – zarówno w sprzedaży nowych samochodów, jak i w remarketingu zwrotów z leasingu – a także z pozytywnych efektów miksu produktów.

Uwzględnienie po raz pierwszy kosztów własnych sprzedaży BBA miało znaczący efekt odwrotny. Wyższe koszty materiałów, surowców, logistyki, refinansowania w działalności usług finansowych w związku z podwyższonymi stopami procentowymi, jak również efekty konsolidacyjne w związku z BBA oraz wyższy udział pojazdów zelektryfikowanych również miały wpływ na wzrost kosztów.

Działania badawczo-rozwojowe w zakresie nowych modeli i napędów elektrycznych 6. generacji.

Trwającą transformację producenta premium odzwierciedla umiarkowany wzrost wydatków na badania i rozwój: zgodnie z MSSF poniesiono łącznie 6 624 mln euro kosztów badań i rozwoju (w ubiegłym roku: 6 299 mln euro / +5,2%). Działania badawczo-rozwojowe związane są głównie z nowymi modelami i NOWĄ KLASĄ, a także z planowanymi działaniami rozwojowymi napędów elektrycznych 6. generacji. Ponadto dalsze środki będą inwestowane w cyfryzację floty pojazdów i zautomatyzowaną jazdę.

Z kolei wskaźnik nakładów na badanie i rozwój (zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym) zmniejszył się ze względu na wzrost przychodów do 5,0% (w ubiegłym roku: 6,2%).

W 2022 r. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i inne wartości niematerialne wyniosły 7 791 mln euro (w ubiegłym roku: 5 012 mln euro / +55,4%). Wzrost ten wynika z pierwszej integracji inwestycji BBA, a także z nakładów inwestycyjnych na nowe modele, takie jak BMW serii 7 i BMW X1. Dalsze fundusze przeznaczone zostały na przyspieszony rozwój pojazdów BEV. Wskaźnik inwestycji wynosi 5,5%.

W ciągu całego roku koncern osiągnął zysk operacyjny w wysokości 13 999 mln euro (w ubiegłym roku: 13 400 mln euro / +4,5%). Nastąpił również silny wzrost skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem: osiągnął on bardzo solidną wartość 23 509 mln euro (w ubiegłym roku: 16 060 mln euro / +46,4%) – głównie z powodu efektów wyceny w związku z konsolidacją pełną BBA. Marża zysku brutto koncernu wyniosła 16,5% (w ubiegłym roku: 14,4%; +2,1 pkt proc.). Zysk netto wynosi 18 582 mln euro (w ubiegłym roku: 12 463 mln euro / +49,1%).

Propozycja dywidendy w wysokości 8,50 euro.

Akcjonariusze producenta premium będą uczestniczyć w sukcesie roku obrotowego 2022. Pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zysk bilansowy (zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym) w wysokości 5 481 milionów euro (w ubiegłym roku: 3 827 milionów euro / +43,2%) z zysku netto BMW AG, ma zostać podzielony między akcjonariuszy. Utrzymując korytarz docelowy wskaźnika wypłaty dywidendy przypadającego akcjonariuszom BMW AG na poziomie 30-40% rocznego zysku netto, zarząd i rada nadzorcza zaproponują na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 11 maja dywidendę w wysokości 8,50 euro na akcję zwykłą (w ubiegłym roku: 5,80 euro) i 8,52 euro za akcję uprzywilejowaną (rok poprzedni: 5,82 euro). Wskaźnik wypłaty wynosi tymczasowo 30,6% (w ubiegłym roku: 30,9%; patrz glosariusz).

Skup akcji w 2022 r. w wysokości 1,28 mld euro.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w maju 2022 roku Zarząd podjął decyzję o skupie akcji w kwocie do 2 mld euro. W grudniu 2022 r. odkupionych zostało około 15,3 mln akcji zwykłych za 1 172 mln euro i około 1,4 mln akcji uprzywilejowanych za 106 mln euro i zgłoszonych jako akcje własne. Na dzień 31 grudnia 2022 roku BMW AG posiada zatem około 16,8 miliona euro akcji własnych o wartości nominalnej 16 760 957 euro lub 2,53% kapitału zakładowego. Do 7 marca 2023 roku BMW Group odkupiła akcje o łącznej wartości blisko 1,6 mld euro, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego.

- Rzetelnie i zgodnie z naszymi zapowiedziami angażujemy wszystkich naszych interesariuszy w sukces firmy. Dywidenda w wysokości 8,50 euro za rok 2022 odzwierciedla naszą siłę finansową – zwłaszcza, że wypłacamy ją równolegle do niezbędnych wysokich inwestycji w transformację firmy - mówi Nicolas Peter, członek zarządu ds. finansów w BMW AG.

Pełna konsolidacja BBA z silnymi efektami w segmencie samochodowym.

Segment samochodów skorzystał w 2022 roku z ponownego wzrostu sprzedaży wysokodochodowych modeli, lepszej realizacji cen oraz dalszego pozytywnego rozwoju na rynkach samochodów używanych. Lepsza realizacja cen i wyższy asortyment produktów, a także większa działalność w zakresie części zamiennych i akcesoriów miały wpływ na wzrost przychodów. Przychody zwiększają też pozytywne efekty różnic kursowych.

Znacznie zwiększone przychody segmentu ze względu na pełną konsolidację BBA wyniosły 123 602 mln euro (w poprzednim roku: 95 476 mln euro / +29,5%). Znacząco wzrosły również koszty własne sprzedaży: z jednej strony zwiększone efekty konsolidacji wynikające z pełnej konsolidacji BBA – takie jak amortyzacja z alokacji cen zakupu w wysokości około 1,8 mld euro i wyeliminowane zyski pośrednie w wysokości około 1,3 mld euro. Z drugiej strony nastąpił znaczny wzrost kosztów materiałowych i logistycznych, głównie ze względu na ograniczoną dostępność półprzewodników i zakłócenia w łańcuchach dostaw, a także wyższe ceny surowców i energii.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 10 635 mln euro (w poprzednim roku: 9 870 mln euro / +7,8%). Wskaźnik rentowności sprzedaży segmentu wyniósł 8,6% (w ubiegłym roku: 10,3% / -1,7% pkt proc.), a więc leży w górnym zakresie prognozowanego przedziału. Bez uwzględnienia wspomnianych efektów wynikających z pełnej konsolidacji BBA w wysokości 3,1 mld euro wskaźnik rentowności sprzedaży wynosi 11,2%.

Wynik finansowy segmentu na poziomie 8 283 mln € jest znacznie wyższy niż w roku poprzednim (w ubiegłym roku: 1 935 mln € / +328,1%). Główną przyczyną silnego wzrostu w roku sprawozdawczym był efekt aktualizacji wyceny posiadanych wcześniej udziałów kapitałowych w BBA w wysokości prawie 7,7 mld euro w pozostałym wyniku finansowym.

Zysk brutto (EBT) segmentu wyniósł w minionym roku obrotowym 18 918 mln euro i był tym samym znacznie wyższy niż w roku poprzednim (11 805 mln euro/ +60,3%).

Wolne przepływy pieniężne w segmencie samochodów wyniosły 11 071 mln euro (w poprzednim roku: 6 354 mln € / +74,2%), osiągając pod koniec roku nowy rekord. Wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału (RoCE) w segmencie samochodów wyniósł w 2022 roku 18,1%, mieszcząc się w wyznaczonym korytarzu docelowym 14-19% (w poprzednim roku: 24,0% / -5,9 pkt proc.).

- Integracja chińskiej spółki joint venture z segmentem samochodów wynosi naszą działalność na nowy poziom. W 2022 roku dało nam to sporo wiatru w żagle. Dzięki silnemu portfolio produktów w głównych regionach świata radzimy sobie bardzo dobrze i w tym roku nadal będziemy czerpać korzyści, zwłaszcza z popytu na nasze pojazdy zelektryfikowane i modele wyższej klasy - mówił CFO Nicolas Peter.

Wzrost konkurencji i zmiana sytuacji ryzyka w usługach finansowych.

Silna konkurencja, wyższe stopy procentowe i inflacja, a także ograniczona dostępność pojazdów wpłynęły na nowy biznes w sektorze usług finansowych w 2022 roku. Wolumen nowych transakcji w ramach wszystkich umów kredytowych i leasingowych z klientami końcowymi spadł o (-)12,6% do 55 449 mln euro (rok poprzedni: 63 414 mln euro). Udział nowych pojazdów BMW Group leasingowanych lub finansowanych przez segment usług finansowych wyniósł w 2022 r. 41,0% (w ubiegłym roku: 50,5%/-1,1 pkt proc.). Wyższe ceny transakcyjne i lepszy asortyment produktów doprowadziły w okresie sprawozdawczym do zwiększenia średniego wolumenu finansowania na pojazd.

Zysk brutto (EBT) w segmencie usług finansowych wyniósł na koniec roku sprawozdawczego 3 205 mln euro (w ubiegłym roku: 3 753 mln euro / ‑14,6%) – poprzedni rok charakteryzował się wyjątkowo pozytywną sytuacją w zakresie ryzyka. Ze względu na niepewność geopolityczną i słabsze perspektywy makroekonomiczne w roku sprawozdawczym konieczne były wyższe wydatki na rezerwy na ryzyko kredytowe. W związku z niższym zyskiem brutto segment usług finansowych osiągnął wskaźnik rentowności kapitału własnego (RoE) na poziomie 17,9% (w roku ubiegłym: 22,6% / -4,7 pkt proc.). Było to zgodne z skorygowaną prognozą na poziomie 17-20% (korekta z pierwotnego poziomu 14-17% za pierwsze półrocze 2022 r.).

Ofensywa elektryfikacji i dalszy wzrost w BMW Motorrad.

W 2022 roku firma BMW Motorrad kontynuowała elektryfikację marki w dziedzinie mobilności miejskiej, wprowadzając do produkcji seryjnej skuter elektryczny BMW CE 04. Sprzedaż w segmencie motocykli osiągnęła nowy wysoki poziom 202 895 sztuk w 2022 roku (w ubiegłym roku: 194 261 sztuk / +4,4%). Podczas gdy rynki europejskie wykazały niewielką dynamikę, z wyjątkiem Francji (+6,7% r/r), sprzedaż znacząco wzrosła w Chinach (+7,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym) i w Ameryce (+14,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Wzrost sprzedaży, jak również pozytywne efekty cen i miksu produktów, miał pozytywny wpływ na rozwój. Wzrost kosztów materiałowych i logistycznych obciążył również segment motocykli w badanym roku.

Wygenerował on przychody w wysokości 3 176 mln euro (poprzedni rok: 2 748 mln euro / 5,6%) oraz zysk operacyjny w wysokości 257 mln euro (poprzedni rok: 227 mln euro / +13,2%). Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 8,1% (w poprzednim roku: 8,3% / -0,2% pkt proc.), a zatem mieści się w prognozowanym przedziale 8-10%.

W związku ze wzrostem zysku operacyjnego wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału (RoCE) segmentu wzrósł w roku sprawozdawczym do 24,9%, przekraczając tym samym planowany korytarz 19-24% (rok ubiegły: 21,9% / +3 pkt proc.).

Sukces BMW Group w czwartym kwartale.

W czwartym kwartale 2022 roku liczne lockdowny spowodowały cięcia produkcji i zamknięcia punktów dealerskich w Chinach. Zmniejszył się jednak niedobór komponentów półprzewodnikowych, co spowodowało wzrost ogólnej produkcji i sprzedaży.

We wspomnianym okresie dostawy trzech marek samochodów premium: BMW, MINI i Rolls-Royce spadły do 651 794 egzemplarzy (w poprzednim roku: 589 290 / +10,6%). Rozszerzenie gamy modelowej dało w czwartym kwartale zauważalne rezultaty w pojazdach zelektryfikowanych: przy 150 508 sprzedanych egzemplarzach ich udział w wolumenie wzrósł do 23%. Skonsolidowane przychody wyniosły 39 522 mln euro (w poprzednim roku: 28 408 mln euro / +39,1%).

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem znacznie wzrósł w czwartym kwartale do 3 253 mln euro (w poprzednim roku: 2 907 mln euro / +11,9%). Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 8,2%. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2 175 mln euro (w poprzednim roku: 2256 mln euro / -3,6%).

W segmencie samochodów zysk operacyjny wzrósł znacząco do 2 932 mln euro (w poprzednim roku: 1 925 mln euro / +52,3%). Oprócz pełnej konsolidacji BBA wpływ miały tu także wyższe wolumeny sprzedaży. Wskaźnik rentowności sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym wyniósł w ostatnim kwartale 8,5% (w poprzednim roku: 7,7%). Wolne przepływy pieniężne w tym segmencie wyniosły 1 195 mln euro (w poprzednim roku: 55 mln euro).

W związku ze zwiększonymi kosztami refinansowania i wyższymi wydatkami na rezerwy na ryzyko kredytowe zysk brutto segmentu usług finansowych spadł do 533 mln euro (w roku ubiegłym: 829 mln euro / ‑35,7%).

Liczba zatrudnionych znacznie powyżej poziomu z poprzedniego roku.

BMW Group zatrudniała na dzień 31 grudnia 2022 r. 149 475 osób (w poprzednim roku: 118 909 / +25,7%). Znaczący wzrost wynika głównie z pełnej konsolidacji BMW Brilliance Automotive Ltd., która przyłączyła do BMW Group prawie 26 tysięcy zatrudnionych. Dalszy wzrost zatrudnienia we wszystkich segmentach miał miejsce w szczególności w obszarach rozwoju i IT, a także w globalnej sieci produkcyjnej BMW Group.

Wniosek o ponowny wybór członka rady nadzorczej.

Wraz z dorocznym walnym zgromadzeniem w dniu 11 maja 2023 r. kończy się obecny mandat członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu dr. Kurta Bocka, rada nadzorcza proponuje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby dr Kurt Bock został ponownie wybrany na kolejną czteroletnią kadencję. Kandydat jest uznany przez radę nadzorczą za niezależnego.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

GREG-PLAST
YETICO S.A.
QualityHUB24
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.